Klubbinfo, kontakt

Postadress Box 9022

850 09 Sundsvall 


Besöksadress Marinvägen


Mobil +46705918000 (hamnchef)


E-post info@subss.se


Bildad 1989-01-01

Föreningsnummer 43459-32


Bankgiro 5326-0501

Organisationsnummer 889201-5986

Sundsvalls Båtsällskap är en aktiv båtklubb på ca 350 medlemmar belägen på Marinvägen, infart vid Hjertmans båttillbehör.


Nyckeltagg

Varje medlem kvitterar ut en numrerad nyckeltagg hos Hamnchefen. Nyckeltaggen går till grindar, klubbstuga samt bryggor. Nyckeltaggen skall återlämnas vid utträde ur Sundsvalls Båtsällskap.


Vakthållning

Bevakning i hamnen sker via vaktbolag.
Båtplats Den som önskar en bryggplats får ta kontakt med Hamnchefen som med hänsyn till båtstorlek, djupgående, lediga platser, önskemål mm anvisar en bryggplats. För innehav av bryggplats fordras att man är medlem i SBS. Alla båtar med plats i SBS hamn ska vara försäkrade. Båtplatsavgifterna bestäms av årsmötet. Ibland finns möjlighet att hyra båtplats i andra hand. Sådan uthyrning går via Hamnchefen.


Bryggor

I småbåtshamnen har klubben ca 280 bryggplatser för båtar av olika storlek och djupgående. Hamnchefen är ansvarig för fördelningen av platser i hamnen. Inom hamnområdet finns det fyra bryggor. Hamnen är öppen för båtar i sjön (se sep anslag). Inför vintern så tas landgångarna in och bryggorna förtöjs något längre ut för att klara isens rörelser.


Utrustningsbryggan

Landfast brygga. Endast tillfällig förtöjning för i och urlastning är tillåten.


Vattenbryggan
Betongbrygga. Endast tillfällig förtöjning för batteriladdning, påfyllning av färskvatten och septitömning.


Fd ”tankbryggan
Betongbrygga. Endast tillfällig förtöjning är tillåten. Här finns tillgång till färskvatten.


Sjösättning/Upptagning

Gemensam sjösättning och upptagning med mobilkran ordnas normalt genom Hamnförvaltningens försorg. Anslag om sjösättnings-/upptagningsdagar anslås på tavla vid klubbstugan samt på klubbens hemsida. Klubbens mast och pelarkran användes fritt för alla medlemmar, men är belagt med avgift för icke medlemmar.


På land


Båtskjul

Båtskjulen i hamnen är privatägda men står på klubbens mark. Medlemskap är ett krav för skjulinnehavare samt för de som nyttjar/hyr i andra hand båtskjul inom hamnområdet.


Vinteruppläggningsplats

Inom hamnområdet har klubben ca 250 vinterplatser på land för båtar av olika storlekar. Även båtar som inte har bryggplatsplats i SBS hamn kan i mån av utrymme vinterförvaras inom SBS hamnområde. Medlemskap i SBS är ett krav. Hamnchefen avgör om utrymme finns och anvisar plats. SBS förbehåller sig rätten att flytta båten om det skulle vara nödvändigt.


Båtförsäkring

SBS ställer krav på att alla båtar som har båtplats i hamnen eller förvaras på hamnområdet skall vara försäkrade. För mindre båtar kan ev försäkringen ingå i hemfö