Vaktinstruktion

Vaktinstruktion Sundsvalls BåtsällskapAllmänt:


Syftet med

denna instruktion är att alla skall ha förståelse för att vi behöver ha

vakthållning i vår egen hamn, speciellt under säsong då mycket stora värden

finns inom vårt område. Klubbhamnen bevakas normalt under icke säsong av

bevakningsföretaget Pema Vakt i Sundsvall, 070-347 00 89.


Pema Vakt gör sporadiska bevakningsrundor inom området.


 


Midsommarhelgen sköts bevakningen av vaktbolaget.Enl. styrelsemötesbeslut

2003-01-13 beslutades att alla medlemmar skall göra minst ett nattvaktspass per

säsong. Alla nattvaktspass bör vara bemannade med minst en person, men det

rekommenderas att den utförs av två personer från kl. 21.00 till kl. 06.00.

Vidare beslutades att § 10 i Ordningsföreskrifterna ändras till "Varje

medlem i SBS skall göra minst en nattvakt per säsong. Utebliven nattvakt

debiteras med 2000 kr.I klubbstugan finns en förteckning på vilka medlemmar som går vakt och vilket datum nattvakten skall utföras.OBS!

Det åligger den enskilde medlemmen att själv byta vaktpass med annan medlem om tilldelat vaktpass inte passar.


Medlemmen ansvarar trots detta för tilldelat vaktpass.


Registrering/kontroll sker av nattvaktens närvaro. Detta genomförs i samarbete med Pema Vakt, som ringer till klubbstugan varje natt. Aktuell nattvakt skall då uppge sitt namn och medlemsnummer till vaktbolaget. Om vaktbolaget inte får kontakt med aktuell nattvakt, så åker vaktbolaget till hamnen för att kontrollera varför de inte har fått kontakt via telefon. Alla dessa extra kontroller debiteras föreningen.

Nattvaktens närvaro kommer att redovisas per fax månadsvis till Hamnchefen.


 


Pema Vakt gör även sporadiskt personligt besök under passet. Föreningen förutsätter att dessa nattvaktsrutiner följs, och att alla känner sitt ansvar. Det är trots allt våra egna intressen vi bevakar. Nattvaktsvästar finns i klubbstugan.


 


Endast medlem i Sundsvalls Båtsällskap är behörig att gå nattvakt.

•Att komma ihåg innan ni går hem!!


•Fyll i medlemsnummer och texta ert

     namn i vaktjournalen


•Skriv under med din namnteckning i

     vaktjournalen


•För att vakten skall betecknas som

     giltig krävs namnunderskrift.


Vid frågor angående nattvaktens genomförande skall kontakt tas med Hamnchefen.


 


Nattvaktens uppdrag:


Inne i klubbstugan finns en "Vaktjournal" där uppgifter om vaktpasset skall införas.


 


Varje vaktpass kvitteras med underskrift av varje vakt för

sig.


 


Texta övrig text som namn och händelser.


Om den andra vakten för samma pass ej kommer, så skall du i hans/hennes kvittensruta notera "ej närvarande".


 


Vaktpasset

påbörjas kl. 21.00 och avslutas kl. 06.00.

1.Notera alla onormala händelser/åtgärder i vaktjournalen.


2.Avgående vakt skall per telefon eller på annat sätt "påminna" nästa natts vakter om deras förestående vaktplikt. Den kontakten tas då lämpligen samma kväll som man själv går på, eller senast dagen efter. Om ej kontakt fåtts med minst en av två pågående vakter så skall detta noteras i vaktjournalen.


3.Se till att råder god ordning inom Klubbhamnen.

     


4.En yttre runda skall utföras varje pass, dvs. gå en runda efter inhägnaden och kontrollera att grindar är låsta och staket är hela.


5.Vid hårt väder skall flera vaktrundor göras på bryggorna. Båtar som är så bristfälligt förtöjda att de kan orsaka skada, skall om möjligt åtgärdas, i annat fall kontaktas båtägaren.

     


6.Obehöriga, under tiden 21.00 - 06.00 skall avvisas från området.


7.Vid upptäckt av pågående skadegörelse eller tillgrepp inom varvs- och/eller hamnområdet, eller på bilparkeringen, agera inte handgripligen utan notera eventuella händelser,     registreringsnummer och ring polis 060-114 14 eller 112 för mer brådskande ärenden.


8.Nattvakten ser till att klubbstuga och toaletter blir städade. Städmaterial finns i klubbstugans toalettutrymme samt i toalettbaracken.


9.Vid behov töms utplacerade papperskorgar i container vid miljöstationen.


10.Eventuell disk som är odiskad tas om hand.


11.Vid behov, gå en sväng runt klubbstugan och borsta bort spindelnäten. Det finns säkert mer att göra, men med sunt förnuft så löser ni även detta.


 


VAKTORDNING


 


Vaktpass:För att få så stor säkerhet som möjligt för vaktpersonalen bör det alltid finnas två vakter samtidigt inom området.


 


Villkor

för vaktplikt:

•Minimiålder 18 år


•Medlem i Sundsvalls Båtsällskap


Ansvar

för vakttjänst:


 


Ansvaret för att det finns vakt i hamnen ligger på den som

tilldelats nattvakt enl. listan.


Om vaktplikten inte kan fullgöras pga. sjukdom, tjänst eller annat förfall, är den vaktpliktige själv skyldig att skaffa en ersättare. Ersättarens namn och telefonnummer skall skrivas in på aktuellt vaktpass i vaktlistan.