Sundsvalls Båtsällskap


Sundsvalls Båtsällskap (SBS) är en aktiv båtklubb på ca 400 medlemmar belägen på Marinvägen vid gamla Vin & Spritfabriken i Sundsvall.

Klubben ändrade inriktning 2007 till att vara en aktiv båtklubb i stället för att under en längre tidsperiod har varit en hamn och varvsförening. I samband med detta ändrades namnet till Sundsvalls Båtsällskap (f.d. Sundsvalls Hamn och Varvsförening).

SBS är medlem i Svenska Båtunionen.

I samarbete med Medborgarskolan anordnar SBS kursverksamhet i Förarbevis, Kustskeppare, Utsjöskeppare, VHF m.m.

Medlemskap / Nyckeltagg

Varje medlem kvitterar ut en numrerad nyckeltagg hos Hamnchefen. Nyckeltaggen går till grinden, klubbstuga, toalett samt bryggor. Nyckeltaggen skall återlämnas vid utträde ur Sundsvalls Båtsällskap.

Vid behov kan ytterligare nyckeltagg kvitteras ut mot en avgift på 200kr/tagg.


Vakthållning

Bevakning i hamnen sker via vaktbolag.


Båtplats

Den som önskar bryggplats kontaktar Hamnchefen som med hänsyn till båtstorlek, djupgående, lediga platser, önskemål mm anvisar en bryggplats. För innehav av bryggplats fordras att man är medlem i SBS. Alla båtar med plats i SBS hamn ska vara försäkrade. Båtplatsavgifterna bestäms av årsmötet. Ibland finns möjlighet att hyra båtplats i andra hand. Sådan uthyrning går via Hamnchefen.


Bryggor

I småbåtshamnen har klubben ca 280 bryggplatser för båtar av olika storlek och djupgående. Hamnchefen är ansvarig för fördelningen av platser i hamnen. Inom hamnområdet finns det fyra bryggor. Hamnen är öppen för båtar i sjön (se sep anslag). Inför vintern så tas landgångarna in och bryggorna förtöjs något längre ut för att klara isens rörelser.


Utrustningsbryggan

Landfast brygga. Endast tillfällig förtöjning för i och urlastning är tillåten.


Vattenbryggan
Betongbrygga. Endast tillfällig förtöjning för batteriladdning, påfyllning av färskvatten och septitömning.


Fd ”tankbryggan
Betongbrygga. Endast tillfällig förtöjning är tillåten. Här finns tillgång till färskvatten.


Sjösättning/Upptagning

Gemensam sjösättning och upptagning med mobilkran ordnas normalt genom Hamnförvaltningens försorg. Anslag om sjösättnings-/upptagningsdagar anslås på tavla vid klubbstugan samt på klubbens hemsida. Klubbens mast och pelarkran användes fritt för alla medlemmar, men är belagt med avgift för icke medlemmar.


Båtskjul

Båtskjulen i hamnen är privatägda men står på klubbens mark. Medlemskap är ett krav för skjulinnehavare samt för de som nyttjar/hyr i andra hand båtskjul inom hamnområdet.


Vinteruppläggningsplats

Inom hamnområdet har klubben ca 250 vinterplatser på land för båtar av olika storlekar. Även båtar som inte har bryggplatsplats i SBS hamn kan i mån av utrymme vinterförvaras inom SBS hamnområde. Medlemskap i SBS är ett krav. Hamnchefen avgör om utrymme finns och anvisar plats. SBS förbehåller sig rätten att flytta båten om det skulle vara nödvändigt.


Båtförsäkring

SBS ställer krav på att alla båtar som har båtplats i hamnen eller förvaras på hamnområdet skall vara försäkrade. För mindre båtar kan ev försäkringen ingå i hemförsäkringen.