Stadgar

Stadgar Sundsvalls Båtsällskap


Stadgar för Sundsvalls Båtsällskap fastställda vid föreningens stiftande 1989 och senast ändrade 2013


§ 1

Föreningens namn

Föreningens namn är Sundsvalls Båtsällskap

 

§ 2

Föreningens säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Sundsvall.


§ 3

Föreningens ändamål

 

Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen vid deras utövande av båtsport samt verka för ett gott kamrat- och sjömanskap.

 

§ 4

Medlemskap

 

Mom. 1.

 

Ansökan om medlemskap i föreningen kan ske via e-post eller på därför avsedd blankett till hamnchefen eller därför utsedd person. Sökanden åtar sig att följa föreningens stadgar, ordningsföreskrifter och mötesbeslut.


Mom. 2.

 

Hamnchefen skall utan dröjsmål pröva ansökan och meddela sökanden sitt beslut.

 

Mom. 3.

 

Beviljat medlemskap träder i kraft då inträdesavgift är betald.

 

Mom. 4.

 

Medlem skall omgående skriftligen meddela föreningen ny adress, nytt telefonnummer, samt vid byte av båt.

  

Mom. 5.

 

Endast medlem har rätt att delta i omröstningar. Fullmakt kan lämnas för annan medlem.

 

Mom. 6.


Endast medlem kan vara ledamot i styrelsen eller funktionär i hamnförvaltningen.

 

Mom. 7.

 

Medlem är skyldig att ställa upp efter bästa förmåga på de arbetsinsatser som beslutats av styrelsen.

  

Mom. 8.

 

Medlem som önskar utträde ur föreningen skall skriftligen anmäla detta.

 

Mom. 9.

 

Medlem, som utan godtagbart skäl inte betald beslutade avgifter har förverkat sitt medlemskap.

  

Mom.10.

 

Medlem som inte efterföljer stadgar, ordningsföreskrifter eller mötesbeslut skall erinras om sina skyldigheter. Om en medlem bryter mot föreningens bestämmelser kan styrelsen utesluta medlemmen. Ett sådant beslut skall vara skriftligt och medlemmen skall innan uteslutning sker, få möjlighet att framlägga sina synpunkter i frågan inför styrelsen.


Medlem som utträtt, eller av andra skäl förlorat sitt medlemskap, skall omedelbart avlägsna sin båt från föreningens område. Kvarlämnad egendom av mindre värde tillfaller föreningen efter sex månader räknat från dagen för föreningens beslut.

 

§ 5

 

Avgifter

 

Mom. 1.

 

Föreningens räkenskapsår är 1/1 - 31/12

 

Mom. 2.

 

Medlem är skyldig att betala av årsmötet fastställda avgifter.

 

Mom. 3.

 

Extra avgifter kan beslutas av medlemsmöten.

 

Mom. 4.

 

Avgift skall vara SBS tillhanda senast den dag som anges på utsänd faktura.

  

Mom. 5.


Vid lån av bryggplats tillkommer en administrativ avgift som debiteras låntagaren.


Mom. 6.

 

Vid lån av bryggplats tillkommer en administrativ avgift som debiteras låntagaren.


Betalda avgifter återbetalas ej.


§ 6

 

Styrelse

 

Mom. 1.

 

Styrelsen utses på årsmötet. Den består av 7 ledamöter och 2 suppleanter.

 

Mom. 2.

 

Ledamöter är:


Ordförande


Vice ordförande


Sekreterare


Kassör


3 ordinarie ledamöter samt 2 suppleanter,

 

Mom. 3.

 

Ledamöter väljs för 2 år, suppleanter för 1 år.

 

Mom. 4.

 

Ordförande och kassör väljs under år med jämna årtal. Vice ordförande och sekreterare under år med udda årtal.

 

Mom. 5.

 

Val av styrelse sker genom öppen omröstning om årsmötet inte beslutar annorlunda.

 

Mom. 6.

 

Avgående styrelseledamot och suppleant kan återväljas, om ansvarsfrihet är beviljad.

 

§ 7

 

Revisorer

 

På årsmötet väljs 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Revisorerna väljs för 2 år och avgår växelvis. Revisorsuppleanten väljs för 1 år


§ 8

 

Övriga funktionärer

  

På årsmötet väljs hamnförvaltning och valberedning. Hamnförvaltningen består av 9 medlemmar, varav 5 väljs på 1 år (ojämna år) och 4 på 2 år (jämt år). Valberedning består av 3 medlemmar utan andra uppdrag. Sammankallande väljs på 2 år och övriga på 1 år.


§ 9

 

Styrelsens åliggande

 

Mom. 1.

 

Det åligger styrelsen att:

 

- Förvalta föreningens tillgångar och leda dess verksamhet i såväl ekonomiska som övriga angelägenheter.

  

- Föra föreningens talan och se till att stadgarna följs.


- Till föreningens årsmöte lämna fullständig berättelse över föreningens verksamhet under det gångna året och tillhandahålla den av revisorerna avgivna revisionsberättelsen

  

Mom. 2.

 

Styrelsen är beslutsför då minst 5 ledamöter är närvarande.

  

Mom. 3.

 

Styrelsen skall vid sitt första sammanträde efter årsmötet:


a) inom sig fördela styrelsens uppgifter.


b) besluta om firmateckning.


§ 10

 

Revisorernas åtagande

 

Mom. 1.

 

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ansvarar revisorerna. Årsrevisionen skall vara avslutad och delgiven styrelsen 20 dagar före årsmötet. Till årsmötet skall revisorerna inge undertecknad revisionsberättelse, där ansvarsfrihet för styrelsen till- eller avstyrks.

 

Mom. 2.

 

Revisorerna skall under löpande räkenskapsår vara uppmärksamma på styrelsens förvaltning samt genom protokollen hålla sig underkunniga om dess beslut.

 

Mom. 3.

 

Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av revisorerna, drabbar dem samma ansvar, som kan komma att drabba styrelsen i dylika fall.

 

Mom. 4.

 

Om revisor finner påkallat skall auktoriserad revisor anlitas.


§ 11

 

Möten

 

Mom. 1.

 

Ordinarie möte är årsmöte under perioden mars - april samt medlemsmöte under perioden oktober - november. Styrelsen har att fastställa tid och plats för dessa möten. Extra möte hålls, då behov finns eller då minst 15 % av medlemmarna skriftligen begärt sådant möte och angett skäl för detta.

 

Mom. 2.

 

Kallelse till möte sker genom skriftligt meddelande eller e-post till medlemmarna senast 14 dagar före mötets hållande.


§ 12

 

Mötesordning

 

Mom. 1.

 

Vid föreningens möten skall dagordning finnas tillgänglig med följande innehåll:

•mötets öppnande

•fråga om mötet stadgeenligt utlysts

•val av justerare som jämte ordföranden skall justera protokoll

•val av rösträknare

•frågor som stadgeenligt skall behandlas

•övriga frågor

 

Mom. 2.

 

Vid årsmötet skall utöver vad som i Mom.1 nämnts på dagordningen förekomma:

•val av ordförande och sekreterare för mötet

•styrelsens verksamhetsberättelse

•revisionsberättelse

•beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

•fastställande av budget för det påbörjade verksamhetsåret

•val av styrelse och suppleanter

•val av revisorer och revisorssuppleanter

•val av övriga funktionärer

 

Mom. 3.

 

Utöver de som föreslås av valberedningen, har varje medlem rätt att föreslå annan kandidat på årsmötet.

 

Mom. 4.

 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 januari för att kunna behandlas vid påföljande årsmöte.

 

Mom. 5.

 

Vid extra möte behandlas endast de ärenden till behandling, som föranlett mötet.


§ 13


Skjulförening

  

För varje länga med båtskjul skall finnas en skjulförening. Medlemmarna i skjulföreningen svarar för skjulföreningens åtaganden gentemot Sundsvalls Båtsällskap. Varje skjulförening skall utse en person som företräder skjulföreningen.


Medlem som har andel i skjulförening är skyldig att vid utträde eller uteslutning ur Sundsvalls Båtsällskap överlåta sin andel i skjulföreningen till annan medlem i Sundsvalls Båtsällskap. Överlåtelse skall ske snarast och senast inom nio månader efter utträdet/uteslutningen. Därefter har skjulföreningen rätt att försälja andelen. Överskottet vid försäljningen skall tillfalla medlemmen.


§ 14


Allmänna bestämmelser

 

För aktiva inom båtsporten som önskar erhålla plats vid föreningens bryggor, skall ansökan lämnas till hamnchefen eller därför utsedd person. Bryggplatser tilldelas medlemmarna i mån av tillgång och i turordning.


Sommarsäsong sträcker sig över tiden 1 maj – 30 september.Sommaravgift erläggs för båtar som ligger på land sista juni. Båtar som inte ligger i vattnet den sista juni kommer första året att registreras som landliggare.


År två utgår en avgift som motsvarar vinteravgiften, år tre dubbleras denna o.s.v. framåt.


 Hamnchefen kan om synnerliga skäl föreligger förorda annan ordning.


 Ansökan med motivering skall lämnas till hamnchefen när sådant skäl föreligger.

 

§ 15

 

Stadgeändring

 

 För ändring av föreningens stadgar erfordras beslut med minst 2/3 majoritet vid vartdera av två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie.

 

§ 16

 

Föreningens upplösning


 Om anledning föreligger till upplösning av föreningen skall kallelse skickas medlemmarna enl. § 11.


 Beslut om upplösning skall för att äga giltighet fattas vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara ordinarie, med 3/4 majoritet.


 Föreningens förmögenhet skall vid dess upplösning disponeras i enlighet med beslut, fattat vid i andra stycket angivna möten.

 

 Sundsvalls Båtsällskap fastställd 2013-03-25