Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter för Sundsvalls Båtsällskap


1. Medlem uppmanas att iaktta största varsamhet med föreningens utrustning.
Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustning och brott mot ordningsföreskrifter, kan medföra att medlemmen utesluts ur föreningen. Medlem är skyldig att anmäla adressändring till föreningen. Brev till medlem från föreningen skall anses kommit medlemmen tillhanda fem dagar efter det postats.


2. Föreningen ansvarar ej för sak- eller personskada som kan inträffa inom hamnområdet. Ej heller för uppkomna förluster av material, utrustning m.m. Detta gäller även när föreningens kranar eller ramper används.


3. I de fall landplats eller båtskjul har tillhörande gräsyta skall den hållas klippt, även att lös egendom vid landplats städas ihop så området ser snyggt ut. Medlem ansvarar för städning och att hålla sin plats ren och snygg, gäller även brygg plats och landplats, samt vid föreningens kranar när sådana används.


4. Permanent boende inom klubbhamnen är ej tillåtet.
Olämpligt uppträdande personer och medlemmar avvisas från området.


5. Förtöjning skall ske på betryggande sätt. Fendrar skall alltid hängas ut när båten är förtöjd i hamn.


6. Parkering av motorfordon och släp inom området får ske endast på anvisad plats. För ur- och ilastning får motorfordon försiktigt framföras inom området.


7. Bilgrinden till hamnområdet skall alltid vara stängd. Är bilgrinden öppen när man kommer fram oavsett för infärd eller utfärd så stannar man och stänger grinden. Gånggrindarna är numera stängd dygnet runt.


8. Elektrisk kraft får användas med godkända elektriska handverktyg samt batteriladdning. Vid behov av elkraft till annan användning, kontakta hamnchefen. All användning av el skall ske på betryggande sätt. Kablar, kontakter samt verktyg skall vara godkända för det ändamål de används till. I avgiften för landplats ingår viss el, f.n. 100 kWh per säsong. Vid större förbrukning skall hamnchefen kontaktas för särskild debitering. Hamnförvaltningen äger tillträde till skjulen.
9. Bränsle, gasol och andra brandfarliga ämnen skall förvaras betryggande inom hamnområdet och inte i större mängder än vad försäkringsvillkoren föreskriver.
I SBS klubbhamn är det av miljöskäl endast tillåtet att använda bottenfärger som är godkända för ostkusten.


10. I SBS klubbhamn strävar efter att vår verksamhet såväl på land som i vattnet skall bedrivas på ett miljömedvetet sätt.
Medlem är skyldig att följa Transportstyrelsen och myndigheters beslut avseende användande av bottenfärger/kemikalier.
I SBS klubbhamn är det av miljöskäl endast tillåtet att använda bottenfärger i enlighet
med Transportstyrelsens bestämmelser.
Miljöplan för avfallshantering finns anslagen i klubbstugan. Det är förbjudet att utnyttja föreningens avfallsanläggning för annat avfall än det som produceras vid båtvård/båtsport.


11. Båtvagn/vagga/pallnings mtrl/mast skall märkas med namn/telnr samt ställas/läggas på anvisad landplats. Utrustning som saknar identitet fraktas bort efter en skriftlig påminnelse från hamnchefen.


12. Båt skall vara ansvarsförsäkrad.


13. Utrustningsbryggorna får utnyttjas i max 24 timmar om inte annat överenskommits med hamnchefen.


14. Passerbricka till hamnområdet får inte utlånas/överlåtas.


15. Traktor får endast köras av föreningen utsedd förare. Lista på förare anslås i Klubbstugan.


16. Hundar skall vara kopplade inom hamnområdet.


Ordningsföreskrifterna fastställda på styrelsemötet 2013-03-11 och reviderade senast på styrelsemötet 2021-10-11 och presenterades på årsmötet 2021-10-18