Personuppgiftsbehandling

Information om personuppgiftsbehandling – medlemmar
Version 1.0 Datum: 2020–01-13
Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) utav Dataskyddsförordningen (GDPR). Förordningen ställer framför allt högre krav på hanteringen av personuppgifter för företag, organisationer och föreningar men innebär också ett stärkt skydd för den personliga integriteten.
Sundsvalls Båtsällskap behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.
Sundsvalls Båtsällskap är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Sundsvalls Båtsällskap genom att kontakta oss på info@subss.se.

För att kunna utnyttja Sundsvalls Båtsällskaps faciliteter såsom båtplats, vinterplats och hamnstuga krävs medlemskap i Sundsvalls Båtsällskap och då krävs vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.
Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är följande:
• Medlemsnummer
• Namn
• Personnummer
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
Den personuppgiftsbehandling som utförs i samband med ditt medlemskap i Sundsvalls Båtsällskap är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Sundsvalls Båtsällskap har ett berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifter för nedan angivna ändamål.
Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att sköta medlemsadministrationer, skicka ut medlemsnyheter och aktivitetsannonsering.
Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Ditt personnummer registreras eftersom det är viktigt att Sundsvalls Båtsällskap ska kunna säkerställa medlemmarnas identitet. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas Sundsvalls Båtsällskap IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till associerade organisationer som Sundsvalls Båtsällskap samarbetar med för nödvändig behandling för Sundsvalls Båtsällskap räkning. Vi kan exempelvis lämna ut dina kontaktuppgifter till ett tryckeri för tryck och framtagande av medlemsregister. Vidare kan vi lämna ut dina kontaktuppgifter till PostNord för utskick av medlemsinformation. Har du ett funktionärsuppdrag kan dina kontaktuppgifter delas med partnerorganisationer som Svenska Båtunionen. Vi lämnar dina kontaktuppgifters till tidningen Båtliv för distribution av densamma. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.
Medlemsregister i klubbhus
I klubbhuset återfinns ett medlemsregister där kontaktuppgifter till klubbens samtliga medlemmar finns. Syftet med denna är att förenkla kontakt mellan båtägare vid skador eller frågor.
Lagringstid
Sundsvalls Båtsällskap behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss. Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter. Sundsvalls Båtsällskap kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.
Dina rättigheter
Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till dina personuppgifter. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör s.k. dataportalibilitet.
En begäran om något av det ovan nämnda kan skickas till info@subss.se. Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftshantering.