Sundsvalls Båtsällskap


Om SBS, Sundsvalls Båtsällskap


Sundsvalls Båtsällskap är en aktiv båtklubb på ca 400 medlemmar belägen på Marinvägen vid gamla Vin & Spritfabriken i Sundsvall. Klubben ändrade inriktning 2007 till att vara en aktiv båtklubb i stället för att under en längre tidsperiod har varit en hamn och varvsförening. I samband med detta ändrades namnet till Sundsvalls Båtsällskap (f.d. Sundsvalls Hamn och Varvsförening). SBS är medlem i Riksidrottsförbundet, Svenska Båtunionen, Svenska Seglarförbundet samt Mellannorrlands Seglarförbund. I samarbete med Medborgarskolan anordnar SBS kursverksamhet i Förarbevis, Kustskeppare, Utsjöskeppare, VHF m.m.


 


Medlemskap/passerbricka

I medlemskapet ingår en Passerbricka. Passerbrickan går till klubbstugan, grindar och toalett. Vid behov kan ytterligare passerbrickor kvitteras ut mot en avgift på 200kr/bricka.


 


Bryggplats

Den som önskar en bryggplats får ta kontakt med Hamnchefen som med hänsyn till båtstorlek, djupgående, lediga platser, önskemål mm anvisar en bryggplats. För innehav av bryggplats fordras att man är medlem i SBS. Alla båtar med plats i SBS hamn ska vara försäkrade. Båtplatsavgifterna bestäms av årsmötet. Ibland finns möjlighet att hyra båtplats i andra hand. Sådan uthyrning går via Hamnchefen.

 


Vakthållning

Bevakning i hamnen sker via vaktbolag.

 


Hamnen


 


Bryggor

I småbåtshamnen har klubben ca 275 båtplatser för båtar av olika storlek och djupgående.  Inom hamnområdet finns det fyra bryggor. Hamnen är öppen för båtar i sjön (26/04 – 3/10). Inför vintern så tas landgångarna in och bryggorna förtöjs något längre ut för att klara isens rörelser.


 


Utrustningsbryggan

Landfast brygga. Endast tillfällig förtöjning för i och urlastning är tillåten.


 


Vattenbryggan


Betongbrygga. Endast tillfällig förtöjning för batteriladdning och påfyllning av vatten.


 


Fd ”tankbryggan”

Betongbrygga. Endast tillfällig förtöjning är tillåten.


 


Sjösättning/Upptagning

Gemensam sjösättning och upptagning med mobilkran ordnas normalt genom Hamnförvaltningens försorg. Anslag om sjösättnings- och upptagningsdagar anslås på tavla vid klubbstugan samt på klubbens hemsida. Klubbens mast och pelarkran användes fritt för alla medlemmar, men är belagt med avgift för icke medlemmar.


 


På land


 


Båtskjul

Båtskjulen i hamnen är privatägda men står på klubbens mark. Medlemskap är ett krav för skjulinnehavare.


 


Vinteruppläggningsplats

Inom hamnområdet har klubben ca 250 platser på land för båtar av olika storlekar. Även båtar som inte har båtplats i SBS hamn kan i mån av utrymme vinterförvaras inom SBS hamnområde. Medlemskap i SBS är ett dock krav. Hamnchefen avgör om utrymme finns och anvisar plats. SBS förbehåller sig rätten att flytta båten om det skulle behövas.


 


Båtförsäkring

SBS ställer krav på att alla båtar som har båtplats i hamnen eller förvaras på hamnområdet skall vara försäkrade. För mindre båtar kan ev försäkringen ingå i hemförsäkringen.